Lahden Veteraanikeilaajat

Launeenkatu 5, 15100 Lahti

 

Lahden Veteraanikeilaajien säännöt

 

1. §   Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

          Yhdistyksen nimi on Lahden Veteraanikeilaajat ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä veteraanikeilaajiksi.

 

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

          Veteraanikeilaajien tarkoitus on ylläpitää veteraanien (yli 60 vuotta) kei-lailutaitoa Lahdessa ja sen lähikunnissa. Erilaisia kokoontumistilaisuuksia jär-jestämällä se elvyttää vanhoja muistoja kilpailuvuosilta sekä järjestää jäsenil-leen erilaisia  kilpailuja. Veteraanikeilaajat toimii yhteistyössä Lahti Bowling ry:n kanssa.

 

3. § Jäsenet

          Veteraanikeilaajien varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 60 vuotta täyt-tänyt tai liittymisvuonna sen täyttävä keilaaja (henkilö), joka hyväksyy veteraa-nikeilaajien tarkoituksen ja säännöt. Jäsenen hyväksyy hakemuksesta vete-raanikeilaajien hallitus. Jäsen voi kuulua Suomen Keilailuliiton alaiseen toiseen keilaseuraan ja edustaa tätä Suomen keilailuliiton alaisissa kilpailussa.

          Veteraanikeilaajien yleinen kokous voi, johtokunnan esityksestä kutsua kun-niajäseneksi jäsenen, joka on erikoisen ansiokkaasti toiminut veteraani-keilaajien hyväksi. Päätöksen on oltava yksimielinen. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

4. § Jäsen- ja liittymismaksu

          Veteraanikeilaajien jäsen- ja liittymismaksun suuruuden määrää vuosikokous. Liittymismaksu peritään jäseneksi pyrkivältä veteraanikeilaajiin liityttäessä. Jä-senmaksu on maksettava viimeistään kunkin vuoden lokakuussa.

 

5. §  Hallitus

          Veteraanikeilaajien asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu  puheenjohtaja ja vuodeksi valitut neljä (4) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Se on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. §   Nimen kirjoittaminen

          Veteraanikeilaajien nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

7. §   Tili- ja toimintakausi

          Veteraanikeilaajien tili- ja toimintakausi on 1.9. - 31.8. välinen aika.

 

8. §   Kokoukset

          Veteraanikeilaajien kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai veteranikeilaajien kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avullakokouksen aikana tai ennen kokousta.

          Veteraanikeilaajien vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys- lokakuussa. Veteraanikeilaajien kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjojen käyttöä ei sallita.

          Veteraanikeilaajien kokousten päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Ään-ten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kui-tenkin arpa.

 

9.§    Kokousten koolle kutsuminen

          Hallituksen on kutsuttava veteraanikeilaajien kokoukset koolle vähintään neljä-toista vuorokautta ennen kokousta. Kutsu julkaistaan veteraanikeilaajien ilmoi-tustaululla keilahallissa ja veteraanikeilaajien internet-sivuilla. 

 

10.§ Vuosikokous

          Veteraanikeilaajien vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaus.

2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.   Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantar-kastajan lausunto.

6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7.   Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seu-raavaksi toimintakaudeksi. Määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus seu-raavaksi tilikaudeksi. Määrätään muiden maksujen suuruudet seuraavaksi tili-kaudeksi

8.   Valitaan veteraanikeilaajien puheenjohtaja  kahdeksi vuodeksi  ja neljä hallituk-sen varsinaista jäsentä  sekä kaksi varajäsentä vuodeksi .

9.   Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

10. Käsitellään kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut muut asiat.

       Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voi-daan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11.§ Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen

         Päätös veteraanikeilaajien sääntöjen muuttamisesta ja veteraanikeilaajien purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai veteraanikeilaajien purkamisesta.

      Veteraanikeilaajien purkautuessa sen jäljellä olevat varat käytetään vete-raanikeilailua edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen mää-räämällä tavalla.